Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w BIałymstoku imienia Stanisława Moniuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

- załączone skany dokumentów nie są przeszukiwalne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Jankowski, adres poczty elektronicznej piotr.jankowski@oifp.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509 361 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – OPERA BEZ BARIER
Budynek przy ul. Odeskiej 1, 15-406 Białystok
Nowy gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej już na etapie projektu był tworzony jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Budynek zdobył Złotą Statuetkę za najlepszy obiekt użyteczności publicznej przyznaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Grand Prix Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego jako „Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych”. Osoby z dysfunkcjami mogą liczyć na wsparcie pracowników Opery i obsługi widowni, którzy zawsze chętnie służą pomocą.

DOJŚCIE DO BUDYNKU, WEJŚCIE GŁÓWNE, FOYER
Po prawej stronie od wejścia głównego, w odległości ok. 20 m, znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drugie miejsce parkingowe znajduje się przy wejściu służbowym od ul. Kijowskiej.
Do budynku wchodzi się bezpośrednio z poziomu chodnika, a szerokość drzwi umożliwia wjazd do obiektu na wózku.
Całe foyer jest wykończone antypoślizgową nawierzchnią (kostką brukową, wykładziną), do szatni i toalet prowadzi łagodny podjazd z poręczami. Wysokość lady w szatni to 80 cm, a w kasach biletowych – 100 cm.

TOALETY
W foyer znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

WINDY
W budynku znajduje się 5 wind, którymi dostaniesz się na każdy poziom Opery, 4 windy obsługiwane są samodzielnie, 1 winda – na taras widokowy – obsługiwana jest przez personel.
Część wind posiada pola przycisków w alfabecie Braille’a oraz sygnały dźwiękowe.

WIDOWNIA
Do większości poziomów widowni można dojechać windą (poza balkonem II). Miejsca, do których dostaniesz się bez pokonywania schodów to rzędy 1–3 i rząd 11 na parterze oraz miejsca 1–10 na balkonach: I lewym i I prawym (są to miejsca o ograniczonej widoczności). Przed zakupem biletu warto skontaktować się z pracownikami obsługi widowni lub kasy Opery.
Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim, na widowni Dużej Sceny dysponujemy 4 miejscami dla wózków: parter prawy i lewy, po jednym miejscu przy rzędzie 1 i parter prawy i lewy po 1 miejscu przy rzędzie 2. Aby zapewnić maksymalny komfort osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, prosimy o zgłaszanie chęci przybycia na wydarzenie z 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem 85 306 75 06 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub o informację podczas rezerwowania miejsc.

ZESTAWY SŁUCHAWKOWE
W Operze można skorzystać bezpłatnie z urządzeń wzmacniających dźwięk. Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą i chcesz skorzystać z takiego udogodnienia prosimy o informację na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem 85 306 75 06 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub podczas rezerwowania miejsc.

PIES PRZEWODNIK LUB PIES ASYSTENT
Do Opery można przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystentem, prosimy o informację na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem 85 306 75 06 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub podczas rezerwowania miejsc.

INNE UDOGODNIENIA
Opera i Filharmonia Podlaska jest wyposażona w system do tłumaczenia symultanicznego i audiodeskrypcji. O wydarzeniach realizowanych z wykorzystaniem powyższych technologii informujemy z wyprzedzeniem.
Minimum 15-osobowym grupom osób niepełnosprawnych przysługuje 1 miejsce dla opiekuna grupy.
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawione są do zakupu wejściówek ulgowych na koncerty/spektakle, których organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska. Ich opiekunowie uprawnieni są do zakupu biletu ulgowego.

WAŻNE INFORMACJE
W budynku Opery znajdują się liczne przeszklenia (np. przy głównym wejściu, przy wejściu od strony amfiteatru, cała fasada od ul. Odeskiej), które mogą być słabo widoczne dla osób niedowidzących.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na portalu Pełnosprawny Białystok.

 

Budynek przy ul. Podleśnej 2, 15-227 Białystok
DOJŚCIE DO BUDYNKU, WEJŚCIE GŁÓWNE
W odległości ok. 30 m od wejścia głównego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi łagodny podjazd.
Nawierzchnia w foyer to płytki podłogowe, z kolei w sali koncertowej – wykładzina.

TOALETY
Niestety w budynku nie przewidziano toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

WIDOWNIA
Na widownię można dostać się bez pokonywania schodów, należy wybrać drzwi znajdujące się najbliżej sceny. Do miejsc w rzędach I–VII prowadzi łagodny podjazd. Na widowni dysponujemy 6 miejscami dla wózków inwalidzkich – rekomendujemy miejsca z przodu widowni (rzędy dostawek i rzędy I–II) ze względu na mniejszą pochyłość podłogi. Aby zapewnić maksymalny komfort osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, prosimy o zgłaszanie chęci przybycia na wydarzenie z 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem 85 306 75 06 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub o informację podczas rezerwowania miejsc.

ZESTAWY SŁUCHAWKOWE
Osoby niedosłyszące zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z urządzeń wzmacniających dźwięk. Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą i chcesz skorzystać z takiego udogodnienia prosimy o informację na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem 85 306 75 06 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub podczas rezerwowania miejsc.

PIES PRZEWODNIK LUB PIES ASYSTENT
Do Opery można przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystentem, prosimy o informację na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem 85 306 75 06 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub podczas rezerwowania miejsc.

INNE UDOGODNIENIA
Minimum 15-osobowym grupom osób niepełnosprawnych przysługuje 1 miejsce dla opiekuna grupy.
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawione są do zakupu wejściówek ulgowych na koncerty/spektakle, których organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska. Ich opiekunowie uprawnieni są do zakupu biletu ulgowego.