Statut Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

W uzgodnieniu:

Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

Załącznik do Uchwały

Nr XXIX/367/13 Sejmiku

Województwa Podlaskiego

z dnia 14 czerwca 2013r.

 

 

 

 

STATUT OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ

EUROPEJSKIEGO CENTRUM SZTUKI

W BIAŁYMSTOKU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.1. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, zwana dalej „Operą”, jest instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Województwo Podlaskie
i Ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Opera prowadzi działalność artystyczną w dziedzinie muzyki jako instytucja artystyczna.

 

§ 2. Opera działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”,

2) uchwały Nr XXIX/339/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej–Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr XXX/370/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r.,

3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku zawartej dnia 9 września 2005 r. pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Podlaskim

4) niniejszego statutu.

 

§ 3.1. Opera wpisana jest pod numerem 1 w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie i posiada osobowość prawną.

2. Opera może używać skróconej nazwy „Opera i Filharmonia Podlaska”.

 

§ 4. 1. Organizatorem Opery jest Województwo Podlaskie a współprowadzącym Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem.”

2. W imieniu Województwa Podlaskiego obowiązki i uprawnienia organizatora Opery wykonuje Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Zarządem”.

 

§ 5. Siedzibą Opery jest miasto Białystok, zaś terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 

 

 

 

 

 

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

§ 6. Przedmiotem działalności Opery jest rozwijanie i upowszechnianie kultury i edukacji muzycznej poprzez :

 1. realizację programu artystycznego w oparciu o sezonowe plany repertuarowe oraz działalność impresaryjną,

 2. organizowanie i wykonywanie form scenicznych: opera, operetka, musical, balet, teatr tańca oraz form koncertowych: koncertów symfonicznych, oratoryjnych, kameralnych, recitali i innych imprez artystycznych,

 3. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę a zwłaszcza przygotowanie dzieci
  i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,

 4. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,

 5. utrzymywanie kontaktów ze szkolnictwem artystycznym i środowiskami twórczymi,

 6. nawiązywanie współpracy i realizację porozumień z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w kraju i za granicą w zakresie popularyzacji i upowszechniania muzyki w kraju i za granicą,

 7. inicjowanie nowych form upowszechniania sztuki w różnych środowiskach społecznych,

 8. dokumentowanie audio i video wszelkich wydarzeń artystycznych oraz dysponowanie nimi zgodnie z interesem instytucji,

 9. upowszechnianie kultury filmowej poprzez tworzenie warunków do powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,

 10. organizację innych przedsięwzięć służących upowszechnianiu kultury, takich jak na przykład: seminaria, konferencje, kursy, warsztaty, konkursy,

 11. prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej w zakresie upowszechniania kultury.

   

 

 

III. ZARZĄDZANIE OPERĄ

 

§ 7. 1. Operą zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora Opery powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie.

3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Opery i jest za tę działalność odpowiedzialny.

 

§ 8. Czynności cywilno-prawne wobec dyrektora zatrudnionego na podstawie stosunku pracy, w tym ustalanie dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 31a ustawy, wykonuje Zarząd.

 

§ 9. 1. Dyrektor zarządza Operą przy pomocy dwóch zastępców, których powołuje
i odwołuje po zasięgnięciu opinii Zarządu.

2. Jeżeli jednym z zastępców dyrektora jest zastępca do spraw artystycznych lub do spraw muzycznych, jego powołanie i odwołanie wymaga dodatkowo uzgodnienia
z Ministrem.


§ 10. Organizację wewnętrzną Opery określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Opery, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Operze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 11. 1. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest rada artystyczno- programowa, zwana dalej „Radą”, składająca się z od 5 do 7 członków, powoływanych spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia
i upowszechniania kultury.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor Opery.

3. Zarząd i Minister mogą desygnować do składu Rady po jednym przedstawicielu jako członków Rady.

4. Szczegółowy tryb działania Rady ustala dyrektor w regulaminie Rady.

5. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, wybierany przez i spośród członków Rady.

 

 

 

 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

 

§ 12. 1. Opera prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Opery jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego i Ministra.

 

§ 13. 1. Opera może, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową odpłatną działalność w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

 1. najmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego,

 2. działalności wydawniczej, związanej z upowszechnianiem różnych dziedzin kultury
  i sztuki,

 3. usług reklamowych,

 4. odpłatnej organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,

 5. produkcji i dystrybucji filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz dysponowanie nimi zgodnie z interesem instytucji,

 6. sprzedaży wydawnictw, materiałów promocyjnych, wyrobów przemysłu kultury,

 7. usług pośrednictwa sprzedaży biletów na imprezy artystyczne,

 8. usług gastronomicznych.

 

 1. Środki uzyskane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Opery.

§ 14. Źródłami finansowania Opery są przychody z prowadzonej działalności, środki finansowe pochodzące z dotacji Województwa Podlaskiego, Ministra oraz innych dotacji, wpływy ze sprzedaży rzeczy i praw w ramach prowadzonej zgodnie z celami statutowymi działalności, otrzymane od osób fizycznych i prawnych spadki, zapisy i darowizny oraz wpływy z innych źródeł.

§ 15. 1. Dyrektor Opery zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne zbadanie go przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zarząd. Kopię zatwierdzonego sprawozdania dyrektor Opery przekazuje Ministrowi.

2. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Zarząd na wniosek dyrektora Opery.

 

§ 16.1.Do składania w imieniu Opery oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2.Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Opery, określając zakres ich umocowania.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17. Połączenie, podział lub likwidacja Opery może być dokonana na warunkach
i w trybie przewidzianym w ustawie.

 

§ 18. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Uchwała Nr XXIX/367/13

Sejmiku Województwa Podlaskiego

w sprawie statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), uchwala się, co następuje:

§ 1. Statut Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Statut uzgodniony został z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/419/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Operze i Filharmonii Podlaskiej- Europejskiemu Centrum Sztuki w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Przedlacki

Data wytworzenia: 2004-10-07

Wprowadzający: Grzegorz Przedlacki

Data wprowadzenia: 2004-03-18

Modyfikujący: Grzegorz Przedlacki

Data modyfikacji: 2013-06-28

Opublikował: Grzegorz Przedlacki

Data publikacji: 2004-03-18