Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH


 

§ 1.

 1. Niniejsze zasady określają warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, zwanej dalej Operą.

 2. Zasady oraz definicja ponownego wykorzystania informacji publicznej wynikają z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

 3. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w Operze stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 4. Informacja publiczna, która jest gromadzona w zasobach Opery może być udostępniana do ponownego wykorzystania poprzez:

 5. opublikowanie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opery zwanej dalej BIP lub na innych stronach internetowych Opery,

 6. wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Opery,

 7. przekazanie jej do ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

§ 2.

 

 1. Podmiot uprawniony, to znaczy każdy kto zamierza ponownie wykorzystywać informację publiczną udostępnioną w sposób określony w § 1 ust. 4 ma obowiązek w procesie ponownego wykorzystywania informacji do:

 2. poinformowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji publicznej, tak aby informacja ta była widoczna,

 3. dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnej pozyskanej z Opery formie, z zastrzeżeniem pkt 3,

 4. poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej jeśli takiego przetworzenia dokonano oraz wskazania czy informacja została przetworzona w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich,

 5. usunięcia znaków graficznych, identyfikacyjnych, w tym logo, podmiotu zobowiązanego z informacji publicznej, która ma być ponownie wykorzystana,

 6. informowania o zakresie i sposobie przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

 7. Informacje spełniające cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub stanowiące bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), które Opera posiada w swoich zasobach, mogą być powtórne wykorzystane pod warunkiem nienaruszenia prawa własności intelektualnej i praw autorskich przysługujących podmiotom trzecim.

 8. Opera nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji publicznych przez podmioty uprawnione oraz za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

 9. W przypadku gdy zostaną naruszone warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej zastosowanie znajdą ogólne zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.

 

§ 3.

 

 1. Przekazanie informacji publicznej, o której mowa w § 1 ust. 4 następuje na wniosek, jeżeli:

 2. informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP lub innych stronach Opery lub rozpowszechniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

 3. podmiot uprawniony zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 4. Wnioskodawca składa wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na urzędowym formularzu, określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94). Wniosek można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego. Wzór wniosku stanowi załącznik do warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 5. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie spełni warunków formalnych wniosku, wzywa się do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 6. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania. W sprawach szczególnie skomplikowanych Opera może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejnych 20 dni, po uprzednim powiadomieniu o tym podmiotu uprawnionego w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 7. W wyniku rozpatrzenia wniosku:

 8. przekazuje się informację do ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami,

 9. przedstawia się ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania,

 10. odmawia się przekazania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania.

 11. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zgadza się z warunkami ponownego wykorzystywania informacji udostępnionej przez Operę, ma prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w § 3 ust. 5 pkt. 2.

 12. W razie wniesienia sprzeciwu podmiot zobowiązany w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłaty, o której mowa w § 4.

 13. Do decyzji o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i ust. 7 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r, poz.112, nr 1198 z późn.zm.) określonych w art. 23 g ust. 11.

 

§4.

 

 1. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem informacji w sposób wskazany we wniosku, Dyrektor Opery może nałożyć opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 ustala się w oparciu o przepisy zawarte w art. 23c ust. 2 i art. 23d ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

§5.

Opera nie jest obowiązana do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli będzie wiązało się to z koniecznością podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

§6.

W przypadkach nie określonych w niniejszych zasadach ponownego wykorzystywania informacji zastosowanie mają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych ustaw.

§ 7.

Treść niniejszych warunków podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Opery w zakładce „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej”.

 

Metryka strony

Udostępniający: Opera i Filharmonia Podlaska

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Przedlacki

Wprowadzający: Grzegorz Przedlacki

Data wprowadzenia: 2012-12-10

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Grzegorz Przedlacki

Data publikacji: 2012-12-10